-°   dziś -°   jutro
Sobota, 13 lipca Ernest, Małgorzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

Regulamin portalu

Regulamin portalu limanowa.in


§ 1. DEFINICJE

1.Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. Wydawca, Usługodawca -  Ilmanowa Spółka Cywilna, ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa, [email protected];
 2. Portal, Limanowa.in - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych przez Wydawcę pod adresem www. limanowa.in za pośrednictwem sieci Internet;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług elektronicznych oferowanych przez Wydawcę za pośrednictwem portalu oraz w jakikolwiek inny sposób korzystająca z portalu;
 4. Treści – elementy publikacji udostępnianych za pośrednictwem portalu w szczególności zdjęcia, teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video w tym takie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu.  W zakresie korzystania z poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem portalu Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad odmiennych niż wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Portalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz  zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Wydawca  zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku:
 1. stosowania technologii (w tym sprzętu bądź oprogramowania) wpływającego na sposób funkcjonowania portalu w tym w szczególności odbioru treści prezentowanych za jego pośrednictwem;
 2. naruszania przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego regulamin oraz zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
 3. w przypadku działania przez Użytkownika Portalu na szkodę Wydawcy lub innych użytkowników Portalu bądź osób trzecich
 1. Korzystanie z niektórych Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, może wymagać od użytkownika podania danych osobowych. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..).  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu określa Polityka Prywatności
 2. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw Użytkowników, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.

§ 3. KORZYSTANIE Z PORTALU ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Portalu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Użytkownik są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, Portalu lub świadczonych przez Usługodawcę usług elektronicznych  może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 2. Wydawca zapewnia poprawne funkcjonowanie Portalu dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: 11 i nowszej, Edge 14 i nowszej, Firefox 49 i nowszej, Chrome 54 i nowszej, Safari 10 i nowszej, Opera 40 i nowszej, iOS Safari 10 i nowszej, Android Browser 52 i nowszej, Chrome for Android 53 i nowszej wraz systemem operacyjnym, wspieranym i aktualizowany przez producenta.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Portalu korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługi te umożliwiają użytkownikom korzystanie z zasobów sieci Internet, w tym w szczególności zapoznanie się z materiałami prezentowanymi na Portalu oraz korzystanie z różnych mechanizmów informatycznych funkcjonujących w jego ramach.
 4. Za pośrednictwem portalu  dostępne są następujące usługi elektroniczne:
 1. Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto Użytkownika. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Użytkownik. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą utworzenia indywidulanego konta użytkownika.
 2. Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania portalu internetowego. Konto użytkownika zostaje aktywowane poprzez wygenerowany link wysłany na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas rejestracji.  Z chwilą aktywacji konta zostaje zwarta na czas nieoznaczony Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z portalu konta użytkownika, bądź to na jego wniosek bądź na skutek uprawnionego działania Usługodawcy. 
 3. Formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Usługodawcy.
 4. Formularz dodawania ogłoszeń, jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczanie na Portalu wytworzonych prze niego treści w dziale „Ogłoszenia”. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza dodawania ogłoszeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia treści ogłoszenia do Usługodawcy.
 5. Formularz dodawania treści do działu Portalu „Baza Firm”, jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczanie na Portalu wytworzonych przez niego treści w dziale „Baza Firm”. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza dodawania ogłoszeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia treści Ogłoszenia do Usługodawcy.
 6. Formularz dodawania treści do działu Portalu „Wy tu piszecie” jako usługa umożliwiająca umieszczania na łamach portalu materiałów pochodzących od Użytkowników. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza dodawania treści  jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia treści  do Usługodawcy.
 7. Formularz dodawania treści w dziale „Nekrologi” jako usługa umożliwiająca umieszczania na łamach portalu materiałów pochodzących od Użytkowników. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza dodawania treści  jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia treści  do Usługodawcy.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych Usługodawcę za pośrednictwem Portalu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, cenniki, o których Użytkownik informowany jest każdorazowo na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
 2. Wydawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych prze Usługodawcę określa polityka prywatności.
 4. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] bądź pisemnie na adres wydawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu portalu spowodowane koniecznością wykonania czynności technicznych dot. sprzętu bądź oprogramowania oraz siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub z powodu niekompatybilności Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wykorzystania informacji bądź treści uzyskanych za pośrednictwem portalu oraz za ich przydatność dla użytkownika.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bieżącą działalność stron internetowych oraz funkcjonujących w ich ramach serwisów internetowych i usług elektronicznych, do których linki znajdują się na Portalu. W odniesieniu do tych serwisów bądź usług zastosowanie znajdują zasady określone przez podmioty, które je udostępniają i świadczą. W przypadku określonych w niniejszym punkcie Użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych nie prowadzonych przez Wydawcę  wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi o jakich mowa w § 2 ust 1 Regulaminu  oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
 6. Wydawca udostępniając możliwość zamieszczania i rozpowszechniania Użytkownikom treści za pomocą określonych rozwiązań technicznych funkcjonujących w ramach portalu, nie ponosi odpowiedzialności za ich kształt oraz treść. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w ramach portalu, jak i za wszelkie inne treści  pochodzące od Użytkowników Portalu i przez nich rozpowszechniane za jego pośrednictwem.

 

§ 5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Portal oraz treści w nim zawarte w tym w szczególności  oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej  przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).
 2. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym  przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Wydawca udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz jego treści w tym z  utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części oraz treści w nim zamieszczonych za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Niedopuszczalne jest także pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. W związku z powyższym użytkownicy udostępniając w/w treści oświadczają, że są  one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, jak i że posiadają wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym do ewentualnego wykorzystania wizerunku, jak i do tego aby treści mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Wydawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo komunikowane Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej Portalu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jak i z usług oferowanych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem po wprowadzeniu zmian o jakich mowa w ustępie  poprzedzającym oznacza ich akceptację.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Portalu. Jego treść może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Portalu na której został udostępniony.
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]