Środa, 30 września
Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda

Ruszyły zapisy na „III Limanowa Downill Challenge”! (29.07.2012)

08.07.2012 08:37:33 Tusik 0 8310

Klub Sportowy 'Gravity Revolt' wraz z Klubem Sportowym 'Limanowa Forrest' i Urzędem Miasta Limanowa, serdecznie zapraszają na III-cią już edycję zawodów rowerów zjazdowych o nazwie 'Limanowa Downhill Challenge'.

Dn. 29 lipca (niedziela) 2012 r. na Łysej Górze (trasa: od górnej stacji narciarskiej „Limanowa-Ski” do Kamieniołomu pod szczytem Łysej Góry), liczymy na wysoką frekwencję i ostry doping! :-)


R E G U L A M I N (link)

- Zapisy: http://gravityrevolt.org/zapisy-2/

- Lista zgłoszonych: http://gravityrevolt.org/lista-zgloszonych/

 

ORGANIZATORZY:

KLUB ROWEROWY „Gravity Revolt”

a także:
KLUB SPORTOWY „LIMANOWA FORREST”
&
URZĄD MIASTA LIMANOWA

ZAPRASZAJĄ NA:

„III. Limanowa Downhill Challenge”

(Łysa Góra - 785 m. n.p.m. w Limanowej)

/rowery zjazdowe: Hardtail i Hobby Full – ok. 1,5 km zjazd/Dnia: 29 lipca 2012 r. (niedziela)

- pod patronatem: BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA


MIEJSCE: „Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej, zapisy do godz. 11:00.


CEL:


Promowanie Limanowej jako miasta przyjaznego młodemu pokoleniu. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Popularyzacja wśród młodzieży jazdy na rowerach, jako aktywnej i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Ukazanie młodych ludzi, którzy zjeżdżają na rowerach zjazdowych DH, jako uprawiających tę unikalną dyscyplinę – jak każdy inny sport, hartujący ducha i promujący pozytywne postawy.

PLAN:

BIURO ZAWODÓW: „Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej (przy Mecie zawodów)

Godzina: 08:00-11:00 – zapisy oraz treningi (pozwolenie od Rodziców / 35 zł. wpisowego)

Godzina: 11:00-12:00 – wywożenie rowerów na Start (na szczyt Łysej Góry w Limanowej)

Godzina: 12:00-17:00 – start zawodów

Godzina: 17:00-17:30 – ogłoszenie wyników i zakończenie (w Kamieniołomie pod Łysą Górą w Limanowej)

Godzina: 17:30-20:00 – „After-party” (kiełbaska i herbata) dla chętnych uczestników, organizatorów i kibiców.

ZAWODY PRZEPROWADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH i KONKURENCJACH:

Downhill – “kobiety” (1999 i starsze) bez podziału na rodzaj ramy.

Downhill – “kadet” (1999 – 1997) bez podziału na rodzaj ramy.


HARDTAIL:

Downhill – “hardtail” (1996 i starsi) - Rower bez tylnego zawieszenia, tzw. „hardtail”.


FULL SUSPENSION:


Downhill – “hobby junior” (1994 – 1996) - Rower w pełni amortyzowany, tzw. „full”.

Downhill – “hobby full” (1993 i starsi) - Rower w pełni amortyzowany, tzw. „full”.


Dirt jumping – “Whip Contest” („najlepszy Whip” – dla wszystkich chętnych biorących udział zawodników!)


Najlepsze 3 miejsca – z każdej kategorii nagrodzone zostaną pucharami i nagrodami rzeczowymi!!!

Miejsca od 4-6 dyplomami.


Pamiątkowe medale i numery startowe – dla wszystkich uczestników !!!


ZGŁOSZENIA - poprzez formularz na stronie Klubu Rowerowego „Gravity Revolt”: www.gravityrevolt.org


Wpisowe 35 zł. – na miejscu w dniu zawodów. Możliwość zapisów również w dniu zawodów. Obowiązuje jednak limit zawodników do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Uczestnik ma prawo do 2 wyjazdów na szczyt Łysej Góry wraz z rowerem podczas zawodów.

Impreza ma charakter otwarty - zarówno dla zawodników z licencją „PZKol” jak i amatorów.

Prawo uczestnictwa - w zawodach mają osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 lat, jeśli przedstawią pisemną zgodę rodziców, będą posiadać swój sprzęt, umiejętności i przede wszystkim: OBOWIĄZKOWO! - sprawny rower, kask pełny – integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa-żółw) oraz rękawiczki.

Wypełniając kartę zgłoszeniową – uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora lub jego zleceniodawców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Organizator – dołoży wszelkich starań: w celu zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach (jak pomoc medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy przejazdu, wolontariusze, itp.). Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w w/w zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach: „IV Limanowa Downhill Challenge” (29 lipca 2012), bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą zawodów i z przeszkodami na trasie. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.

Nie jestem i nie będę podczas zawodów pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka związanego w uczestnictwu w zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu (pismo to dostępne jest na stronie: www.gravityrevolt.org i www.forrest-limanowa.pl). Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).


Zasady rozgrywania: Czas mierzony jest w dwóch przejazdach, do klasyfikacji liczy się lepszy czas przejazdu. Zawodnicy startują w odstępach jedno-minutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy.


Na trasie zawodów – rozstawieni będą porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwa na trasie.


Postanowienia Końcowe:

1 Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;

2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich:

3 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);

4 Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów;

5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże;

6 Osoby (po zakończeniu zapisów) bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;

7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;

8 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”;

9 Wszyscy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;

10 Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad ‘fair play’;

11 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z powyższym REGULAMINEM, który znajduje się na stronie Klubu Rowerowego GRAVITY REVOLT: www.gravityrevolt.org i Klubu Sportowego LIMANOWA FORREST: www.forrest-limanowa.pl i przestrzegać go podczas zawodów. Brak jego znajomości nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;


Do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu – uprawniony jest jedynie ORGANIZATOR.


UWAGA! Jeśli w dniu zawodów pogoda będzie bardzo błotna, termin zawodów może ulec zmianie.

W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora: tel. 792-210-248.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! :-)

- - -


WARTO WIEDZIEĆ:


Najmłodszy klub sportowy w Polsce:

Klub Sportowy „Gravity Revolt” to jeden z najmłodszych klubów sportowych w Polsce (średnia wieku – 18 lat!), jeśli chodzi o jego Zarząd Klubu, to prawdopodobnie jest to najmłodszy zarząd klubu sportowego w Polsce. Jego prezes dopiero niedawno zdał maturę...

Ale klub, dzięki przede wszystkim wsparciu - rodziców i sponsorów oraz wielkiej, niesamowitej, determinacji samych członków klubu i jego założycieli, działa bardzo prężnie. Warto również tu wspomnieć bardzo dobrą współpracę z Klubem Sportowym „Limanowa Forrest” oraz bardzo cenne wsparcie władz - Wójta Gminy Słopnice, pana Adama Sołtysa i Burmistrza Miasta Limanowa, pana Władysława Biedy.


Projekt Miasta Limanowa na zagospodarowanie Miejskiej Góry w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych:

Zawody „Limanowa Downhill Chalenge” odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.

Burmistrz Władysław Bieda, od samego początku interesuje się zawodami „Downhilla” i jego trasą. Kilka razy przeszedł na nogach trasę zjazdową DH, z zainteresowaniem oglądając nie tylko „wyczyny” młodych zawodników na treningach, ale i kibicując im potem na zawodach.

Wszystkie te wspomniane działania Burmistrza i zaangażowanie w m,in. limanowski „Downhill”, czy limanowski „Forrest” (u stóp Łysej Góry), wiążą się z działaniami o zabieganie z projektem Miasta Limanowa na zagospodarowanie Miejskiej Góry w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „21. miejsce Miejskiej Góry”: http://limanowa.in/wydarzenia;21-miejsce-miejskiej-gory,10464.html oraz „Na Miejskiej Górze powstanie kolejka?”: http://limanowa.in/wydarzenia/news;na-miejskiej-gorze-powstanie-kolejka,8597.html

- - -

Poniżej wywiad z Burmistrzem Miasta Limanowa, który został przeprowadzony w maju 2012 roku dla ogólnopolskiego portalu o tematyce sportów ekstremalnych:

1. W środowisku rowerowym jest Pan świetnym przykładem do innych miast jak wspierać rozwój sportu, i to nie tylko „orlików”. Skąd u Pana zainteresowanie do sportów rowerowych?

Sport to zdrowie, to nie jest pusty slogan, ale udowodniona prawda. Posiadanie wielu kompleksów sportowych, miejsc rekreacyjnych, pozwala na prowadzenie zdrowego stylu życia, bowiem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Każdy człowiek ma jakieś swoje hobby, które daje mu siłę i cel w życiu. Jedni próbują gry na gitarze, inni grają w szachy, jeszcze inni zajmują się wspinaczką wysokogórską. Jednak ci, dla których liczy się przede wszystkim zdrowie, kondycja i dobre samopoczucie, wybierają sport: jazdę na rowerze, na rolkach, jogging, pływanie, itd.

Uprawiane sportu przynosi rozliczne korzyści. Za każdym razem, gdy poziom naszej aktywności fizycznej wzrasta, dotleniamy organizm, kształtujemy smukłą sylwetkę oraz poprawiamy własną koordynację ruchową. Na przykład, wasza dyscyplina wymaga nie tylko żelaznych mięśni i wytrzymałości, ale bardzo trzeźwej głowy – a to przydaje się także po zejściu z roweru. Warto uprawiać sport, bo w ten sposób rozluźniamy się, relaksujemy, nabieramy dystansu do codziennych problemów. Sport daje nam też zadowolenie z sukcesów, jakie osiągamy, a to oznacza dobry humor.

Zabiegam i będę zabiegał, aby w naszym mieście każdy mógł uprawiać ulubioną dyscyplinę sportową.

2. W planie miasta Limanowa jest budowa Bike Parku (Budowa centrum sportów ekstremalnych), organizowanie zawodów – to duża inwestycja – jakie korzyści mogą wyniknąć z takiej inwestycji?

Mamy w planach budowę wielu i różnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym bike parku rekreacyjnego. Chcemy tak poprowadzić trasy Downhill lub Dual Slalom lub Freeride lub Slopestyle, aby można było organizować zawody krajowe, a może nawet międzynarodowe. Wszystko to w ramach dużego projektu o nazwie „Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Górze”, na zboczach której miasto posiada prawie 40 ha lasu, idealnie nadającego się na tego typu ośrodek. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie z MRPO, czyli do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Konkurencja jest wielka, ale mamy nadzieję że nasz projekt zostanie wysoko oceniony i otrzymamy dofinansowanie na realizację tej ważnej dla miasta inwestycji. Obok przystosowanych terenów do uprawiania kolarstwa górskiego będzie tam można uprawiać: jazdę konną, paralotniarstwo, biegi ekstremalne, turystykę pieszą / nordic walking. Powstanie tam również kolejka wie-lie o długości 1200 metrów, park linowy, miejsca biwakowe, gastronomia, parkingi, itp.

Wszystko to mamy nadzieję podniesie znacznie atrakcyjność Limanowej. Chcemy aby przyjeżdżający tu mogli nie tylko dobrze pomieszkać i zjeść, ale również korzystnie dla zdrowia aktywnie odpocząć.


- - -


Więcej na temat zawodów - na stronie Organizatora: www.gravityrevolt.org

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in