Samorządy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | Gorlice.in - gorlicki portal informacyjny
limanowa.in
Poniedziałek, 18 czerwca, Marek, Elżbieta, Paula
Rejestracja »

Newsroom

2017-08-14 15:29:18

Samorządy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Samorządy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Organy stanowiące gminy, do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci.
Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały
 
W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.
 
Z tych względów prokurator Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego.
 
Uprawnienie prokuratora do zaskarżania uchwał, które są aktami prawa miejscowego, wynika z art. 70 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 ze zm.) oraz art. 8 par. 1 i art. 50 par. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).
 
Gminy nie mają podstawy prawnej
 
W swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że upoważnieniem do podejmowania przez gminy takich uchwał nie może być art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827).
 
Praktyka stosowana przez gminy, które wskazują taką podstawę ustawową podejmowanych przez siebie uchwał, jest błędna.
 
Utrwalone orzecznictwo sądów
 
Stanowisko prokuratury potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów.
 
W wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 
Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.
 
Niedopuszczalne jest również uzależniania przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 431/08). Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza, co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007 roku (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06).
 
Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Na stanowisku takim stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 675/07).
 
Skargi prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły również WSA w Krakowie w wyroku z 9 października 2012 roku (sygn. akt III SA/Kr 921/12), WSA w Poznaniu w wyroku z 26 września 2012 roku (sygn. akt IV SA/Po 587/12), WSA w Krakowie w wyroku z 23 maja 2011 roku (sygn. akt II SA/Kr 402/11) oraz WSA w Łodzi w wyroku z 15 marca 2013 roku (sygn. akt II SA/Łd 106/13).
 
Komentarze 25
Wernyhora
Wernyhora 2017-08-14 15:39:34
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Czekam kiedy Wójt Gminy Słopnice zwróci haracz który płacili mieszkańcy za przyłącz do sieci wodociągowej... bo kilka klocków trzeba było bulić... to samo się tyczy się kanalizacji...
W końcu prawda wygrała !!!! Brawoo
plus
4
plus
0
Ratownik
Ratownik 2017-08-14 15:46:10
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Nie czekaj bo się nie doczekasz - pismo o zwrot z należnymi odsetkami, w którym należy się powołać na wymienione wyżej podstawy prawne. W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej sprawa do sądu (koszty - po zakończeniu sprawy - zwróci gmina)
plus
2
plus
0
perfekt
perfekt 2017-08-14 15:51:29
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ciekawie co zrobi wujt gminy limanowa czy pobierze haracz od mieszkanców kaniny. Zgodnie z prawem umowy ktore dal to sa błednie napisane
plus
0
plus
0
grazynahayes
grazynahayes 2017-08-14 17:33:32
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
@perfekt Masz rację, umowy zawarte niezgodnie z wyższymi aktami prawnymi(normatywami prawnymi, takimi jak np. Ustawy, Rozporządzenia , przepisy prawa stosowanego) , mają wadę prawną i powinno się je uznać za nieważne, są one bowiem tzw. prawem lokalnym , niższego rzędu.

Odnośnie kosztów sądowych w przypadku tzw. zastępstwa procesowego( reprezentowaniu pokrzywdzonej strony przez adwokata) ponosi strona przegrana, oczywiście o to należy wnioskować do Sądu w piśmie procesowym.

Tak więc powód( strona wnosząca sprawę) jest na pozycji wygranej i nie ponosi żadnych kosztów przed założeniem sprawy. !!!

Odnośnie natomiast kosztów procesowych, związanych z założeniem sprawy w sądzie, to one zostały już obniżone w tej kadencji rządów, ale o ich zwrot także strona wnosząca sprawę do sadu(powód) może się ubiegać o całkowity jej zwrot w przypadku wygranej sprawy.

Bardzo dobrze, że prokuratorzy będą zaskarżać takie sprawy, gdyż mieliśmy do czynienia z podwójnym naliczaniem kosztów podatnikom , raz w postaci podatków, drugi raz przy naliczaniu od nich kosztów podłączeń.

Tak sytuacja jest bezwzględnie naganna i niezgodna z obowiązującym prawem.
TO DOBRY START w procesie naprawy wielu nieprawidłowości w Polsce, a to jest tylko jedna SPRAWA Z WIELU.
plus
1
plus
1
diuk
diuk 2017-08-14 21:38:58
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
wójt gminy Kamienica też pobierał opłaty za przyłącz do wodociągu.Ciekawe kiedy odda ludziom pieniądze.Ja nie rozumiem na jakiej podstawie te opłaty były pobierane.
plus
2
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2017-08-14 21:49:31
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
To że pobierał to raczej fakt ale jeszcze nie wszystkich podpięto do kanalizacji np. w samej Szczawie o reszcie gminy nie wspominając.
plus
1
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2017-08-14 22:19:51
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Mieszkancy Szczawy i kamienicy którzy płacili za przyłącz kanalizacji czy wodociągu proszę zapytac naszego najjaśniejszego wójta władysława czy sam uiścil takie opłaty.
plus
1
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-14 22:38:11
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Serdecznie dziękuje redakcji za szybką reakcję na mj telefon w tej sprawie .Od kilku lat próbowałem walczyć o zwrot pieniędzy ,które zaibwestowałem w budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Jodłowniku po odbiorze sieć w/w przejęła Gmina . Dlatego też zwracam się do mieszkangów Gminy Jodłownik aby występowali do Wójta o zwrot ponieśionych kosztów. Ewentualnie rozmawiać z radnymi ze swoich okręgów aby zorganizować zebrania w tej sprawie , ja przekazałem swoją wiedzę i rozwiązanie tej sprawy jednemu z radnych nie ze swojego terenu bo mój radny pracuje w Wiedniu a dyżurów takowych nie mają aby przekazać ten problem . Z poważaniem dla redakcji za szybką odpowiedż .
plus
3
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-14 22:53:12
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Moja propozycja aby nie niszczyć i tak już zadłużone gminy . Zwracać nam co miesiąc z rachunków za w/w media .
plus
3
plus
0
pati9018
pati9018 2017-08-15 08:30:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Panie Burmistrzu w świetle powyższego zawierane przez Pana porozumienia w sprawie współfinansowania rozbudowy sieci oraz przyłączy nie ma podstaw prawnych.
plus
0
plus
0
pati9018
pati9018 2017-08-15 08:30:44
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Panie Burmistrzu w świetle powyższego zawierane przez Pana porozumienia w sprawie współfinansowania rozbudowy sieci oraz przyłączy nie ma podstaw prawnych.
plus
0
plus
0
west
west 2017-08-15 09:49:57
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Prawo prawem i trzeba je respektować. Zwrot wpłaconych za przyłącza pieniędzy skomplikuje budżety większości samorządów które ostatnio przeprowadzały wodociągowanie i kanalizację. Sytuacja może spowodować znaczne spowolnienie tych prac.
Z drugiej strony wyglądało to tak że samorząd otrzymywał 80% dofinansowanie z zewnątrz, 20% "zakładał" najczęściej kredytem. Po jakimś czasie mieszkańcy płacąc opłaty za przyłącz zwracali te 20 %.
Pytanie jest gdzie jest ta kasa zwłaszcza że w niektórych samorządach kredyt został.
plus
2
plus
0
diuk
diuk 2017-08-15 10:10:46
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
34607szczawa na pewno nie zapłacił.W takie cuda nie wierze.Płacić musieli ci mniej równi bo równiejsi zapewne mieli za darmo.
plus
1
plus
0
ksyniu
ksyniu 2017-08-15 10:36:46
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Moim zdaniem jak gminy zaczną zwracać za przyłącz to podniosą potem opłatę za wodę i ścieki i jeszcze zarobią na tym drugie tyle albo dołożą sobie jakąś inną opłatę tak jak w gminie Raciechowice gdzie do każdego rachunku jest doliczana po 2 zł opłata na konserwację
plus
0
plus
0
Jozek123
Jozek123 2017-08-15 10:49:12
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
W gminie limanowa Mają pieniądze na festyny które ściągną z ludzi na budowę kanalizacji i wodociągu .
Puzniej się chwalą ile to zrobili
Mam pytanie ile poszło na nagrody dla swoich podczas jubileuszu 25-lecie GMINY LIMOANOWA
Z wodociągami wiejskimi się walczy
plus
2
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-15 11:28:26
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
west: Oto jest pytanie . Kto tak manipuluje ludżmi, że jedni płacą a inni nie. Co to są równi i równiejsi w naszej gminie. Dawno o tym pisałem i niby miałeś się tym zająć . Nie wiesz też o tym jako Radny gdzie się też podziały pieniądze ze spółki z Sadku na co zostały wydane. Ciekawi mnie też czy Wójt tak jak inne lata nie korzysta z urlopu ,a chętnie zgarnia kasę za nie wykorzystane urlopy. Jak słyszę jakie kwoty wydaje, się na inwestycje to ciarki na skórze dostaję . Ciekaw jestem czy wszystkie inwestycje zostały rozliczone i zakończone. Która gmina wydaje 30 procent na cele administracyjne. To jest mała część pytań.
plus
2
plus
0
west
west 2017-08-15 11:36:33
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Czy Ty @cich czytasz PW?
plus
0
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-15 11:41:43
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Panowie Posłowie proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, indywidualnie występując w tej sprawie ludzie boją się zemsty . Prawo i sprawiedliwość dotyczy wszystkich.
plus
1
plus
0
DRKidler
DRKidler 2017-08-15 11:47:40
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Proszę nie wprowadzać czytelnika w błąd. W wyroku SN sygn. akt III CZP 79/07 nie ma ani słowa o tym, że to gmina ma "obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy"!! Wręcz przeciwnie: realizację budowy przyłączy do sieci (...) zapewnia i finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. SN rozpatrywał kwestię: uznać czy nie uznać za przyłącze odcinek leżący poza granicą nieruchomości właściciela, wykonany przez niego i na jego koszt.
plus
0
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-15 11:56:46
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
DRKidler; Po części masz rację . Ludzie partycypowali w całej inwestycji, która została przejęta przez gminę.
plus
1
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-15 12:01:48
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Dodam też ,że wyrazili też zgodę przebiegu rurociągów głównych przez swoje działki . Jakie to spustoszenia to każdy wie.
plus
2
plus
0
kaczruk
kaczruk 2017-08-15 12:02:28
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
A jak było kilka lat temu w gminie Łukowica???
Pani Wójt ma co raz ciaśniejszą pętlę....
Czy uda się jako tako odejść ze stanowiska, czy raczej w zasłużonej niesławie?
plus
0
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-15 12:41:57
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Zgodnie z prawem przyłącz należy do gminy do wodomierza, a za wodomierzem do właściciela nieruchomości.
plus
2
plus
0
cichy1
cichy1 2017-08-15 12:49:45
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
W Jodłowniku chciano temu zapobiedz i wybudowano ponad 70 studzienek wodomierzowych poza budynkami . Wielki niewypał studzienki zalewane przez wodę ,nieszczelne bez odwodnienia. Co utrudniało odczyt. Koszt tego bubla 1900 zł . Wodomierze przenieśione do budynków . Takich mamy fachowców do wydawania publicznych pieniędzy
plus
2
plus
0
34607szczawa
34607szczawa 2017-08-15 13:55:57
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Ksyniu wszystko co robią to z naszej kieszeni wieęc i pewnie podniosą opłaty też tak myślę. Tylko dlaczego jedni płacili a inni mieli za darmo?
plus
0
plus
0
Dodaj komentarz
Drogi Użytkowniku! Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Dla Limanowa.in bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego dostosowaliśmy działalność portalu do nowych wymogów. Jeżeli posiadasz konto, bądź korzystasz z innych funkcjonalności jakie oferujemy, zapoznaj się proszę z kilkoma ważnymi informacjami jakie znajdziesz tutaj. Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz też w naszej Polityce Prywatności. W razie wątpliwości, skontaktuj się z Administratorem.