Piątek, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

Szukają 15 operatorów numerów alarmowych. Wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł brutto

02.01.2018 09:52:46 TOP 19 10132

Poniżej publikujemy ogłoszenie dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który poszukuje kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie. Wynagrodzenie zasadnicze? 2200 zł brutto.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 15
Miejsce wykonywania pracy: Kraków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
- przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
- odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
- współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
- wykonywanie zadań w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- praca w systemie 8 godzinnym (kandydat na operatora, do czasu uzyskania certyfikatu), docelowo 12 godzinnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta
- praca samodzielna, pod presją czasu
- praca wymagająca koncentracji
- praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
- praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
- konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi trudności w komunikacji
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- praca w słuchawkach telefonicznych
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: minimum średnie
- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie),
- języki preferowane: hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, rosyjski, słowacki, angielski,
- znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
- znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych,
- praktyczna znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji,
- odporność na stres,
- umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych,
- dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia: do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Termin składania dokumentów: do 5 stycznia 2018 roku
Miejsce składania dokumentów: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (pok. 24) z dopiskiem „Oferta pracy – ONA CPR”
Inne informacje:
Wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia specjalistycznego dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych, organizowanego przez podmiot do tego uprawniony, co związane jest z wyjazdem poza miejsce zamieszkania, w ramach delegacji służbowej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 200 zł. brutto (do czasu uzyskania certyfikatu, na okresie próbnym).
Dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
Wyłonieni kandydaci zostaną zobowiązani – w trakcie pierwszej umowy o pracę, zawartej na czas określony – do odbycia 70 - godzinnego szkolenia wyjazdowego i zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, warunkującego dalsze zatrudnienie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje tel. (012) 39-21-774; (012) 39-21-443.

(Fot. UW Poznań)
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in